Strona Główna · Kategorie Newsów Maja 19 2022 14:57:54
Nawigacja
Strona Główna
Kategorie Newsów
Kontakt
Galeria
Szukaj
Web Statistics
Regulaminy
Regulaminy
 • (NEW) REGULAMIN C.O-Sezon
 • REGULAMIN Zużycia Wody
 • REGULAMIN Rady Nadzorczej
 • REGULAMIN Zlecania usług
 • Regulamin Porządku Domowego
 • Regulamin Udostepniania Dokumentów
 • Regulamin Miejsc Postojowych
 • Regulamin Skarg i Wniosków.
 • Regulamin Pomieszczeń
 • Regulamin Windykacji
 • Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia
 • DRUKI

  Szkody należy zgłaszać na adres:

  UNIQA TU. S.A.

  Regionalne Centrum Likwidacji Szkód

  Oddział w Krakowie

  Ul. Kapelanka 13 A

  30 - 347 KRAKÓW

  INFOLINIA

  Dla złaszajacych Szkodę:

  801 597 597

  Od miesiaca marca 2011 Polisa stała o Nr 640-A 111 962

  Uniqa!

  Uniqa!

  Uniqa!

  Wniosek o remont!

  Formularz zgłoszenia zgonu uprawnionego

  Zmiana wysokości metrów sześciennych wody

  Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia

  Deklaracja przyjęcia w poczet członków

  STATUT

  STATUT

 • (NEW) STATUT 2019
 • Przepisy Spółdzielcze
 • Prawo Spółdzielcze
 • Nowa Ustawa o Spółdzielniach
 • Komunikaty

  KOMUNIKATY

  Skład Zarządu
 • Skład Zarządu
 • Przetargi

  Przetargi!

  Wynik Przetargów

  Wynik!

  Skład Rady Nadzorczej
 • Skład Rady Nadzorczej
 • Fotki z Naszego Osiedla
  Asfaltowanie placu przed blokiem Nr 13
  Asfaltowanie placu przed blokiem Nr 13
  SM KRASINSKIEGO
  Firmy
  W budynku Administracji znajduja się 2 firmy takie jak:

  POSTMAN!

  Gabinet psychologa

  Spółdzielnie

  Mlodych

  Malopolska

  TVG

  Gorlice

  Przekaż 1 % podatku

  PARTNER

  Ogłoszenie

   Led

  Szanowni Państwo
  W ubiegłym roku otrzymaliśmy od Państwa deklaracje o woli montażu i korzystania z instalacji fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby.

  Aktualnie należy podjąć decyzję o realizacji przedsięwzięcia, zgodnie ze złożoną deklaracją , czy też rezygnacji z takiej instalacji.

  Ponieważ Ustawa z dn. 31.03.2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, między innymi zabrania organizowania spotkań osób, jesteśmy zmuszeni do prowadzenia konsultacji przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem Internetu: e-maile lub telefonicznie.

  Pytania dotyczące instalacji fotowoltaicznych prosimy kierować na adres: karol-mazur@wp.pl lub tel. 533 880 172.

  Równocześnie prosimy o zaktualizowanie swoich adresów kontaktowych, tj. e-maili i numerów telefonów dla umożliwienia sprawnego prowadzenia konsultacji.

  W najbliższym czasie otrzymacie Państwo informacje o sposobie i warunkach finansowania przedsięwzięcia oraz posiadanych ofertach na montaż instalacji PV.
  Po analizie materiałów, prosimy o dostarczenie zaktualizowanych deklaracji, ewentualnie oświadczeń o rezygnacji w terminie do dnia 27.04.2020r.

  Do udziału w realizacji przedsięwzięcia zapraszamy osoby, które złożyły deklaracje, jak również pozostałe, które są zainteresowane montażem instalacji PV i jeszcze nie złożyły deklaracji.

  Zapraszamy wszystkich do dyskusji i montażu instalacji PV na własny użytek.

   Led

  Pozdrawiam

  Karol Mazur

  ogłoszenie
  Chcesz wizytę pracownika spółdzielni wypełnij deklarację.

  Pobierz deklarację.
  KOMUNIKAT z dnia 12.03.2020 r.
  W obecnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawi-rusa SARS-Cov-2, prosimy o przychodzenie do SM „KRASIŃSKIE-GO” w Gorlicach jedynie w sprawach pilnych – wymagających bezpośredniej wizyty.

  W innych przypadkach sprawę można załatwić online bądź telefo-nicznie pod nr tel. 18 353 88 41, e-mail: spolkras@wp.pl  Przekaż 1 % dla Nr krs 0000214696
  Szanowni Państwo bardzo prosimy o przekazanie 1% dla Stowarzyszenia Partner dla Przedsiębiorczości w Gorlicach

  Zachęcamy do skorzystania z danej szansy i dokonania odpisu na rzecz organizacji pożytku publicznego.

  Emeryci i Renciści, których rozliczenie dokonuje ZUS przesyłając PIT bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, mają możliwość dokonania odpisu, dostarczając niezależnie, do Urzędu Skarbowego wypełniony ( bardzo prosty formularz-możecie go otrzymać w administracji SM pokój Nr 7 ) PIT- OP, wpisują w nim nr krs 0000214696 jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

  Zachęcamy również do przekazania 1% na rzecz Stowarzyszenia „Partner dla Przedsiębiorczości” wpisując nr KRS 0000 214 696, przy rozliczeniu PIT działającego na terenie Naszego Miasta.
  Organizacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze działań publicznych, między innymi:
  - Na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  - Wspomaga rozwój spólnot i społeczności lokalnych.
  - Wspiera i upowszechnia kulturę fizyczną.
  - Propaguje ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.
  - Promuje turystykę i krajoznawstwo
  - Promuje organizację wolontariatu.

  Wspierajmy Organizacje Pożytku Publicznego,


  Czyńmy dobro bo ono do nas wraca ! ! !

   Led

  Dzień Dziadka i Babci
  Wszystkim Babciom i Dziadkom Zarząd SM "KRASIŃSKIEGO" składa najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i miłości najbliższych, nieustającej pociechy z wnucząt oraz pogody ducha każdego dnia. Życzymy wielu okazji do prawdziwego wytchnienia i odpoczynku, aby mogli Państwo cieszyć się życiem, realizować swoje plany i spełniać wszystkie marzenia.

   BABCIA

  INFORMACJA URZĘDU MIASTA

   PSY

  ODPADY jak segregować

   ODPADY

   ODPADY

  Informacja

   utraciłeś dokument

  Rada Nadzorcza Ogłasza II edycję konkursu
  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KRASIŃSKIEGO".

  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „KRASIŃSKIEGO” w Gorlicach [ul. Krasińskiego 3 A, 38-300 Gorlice], zgodnie z § 130 Statutu Spółdzielni ogłasza II edycję konkursu na stanowisko:
  PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "KRASIŃSKIEGO".

  1. Wymagania konieczne:

   Wykształcenie wyższe, : budowlane, techniczne, prawnicze i inne.
   Co najmniej 8 letni staż pracy.
   Wykształcenie średnie: budowlane, techniczne w tym preferowana praca w strukturach organizacyjnych spółdzielni mieszkaniowej.
   Staż pracy min. 10 lat w tym praca w strukturach spółdzielni.
   Powinien wykazać się znajomością problematyki spółdzielczości
  mieszkaniowej, z zakresu Kodeksu pracy, ekonomiki przedsiębiorstw, w tym struktury kosztów i ich rozliczania, wybranych przepisów prawa: cywilnego, administracyjnego, budowlanego, energetycznego oraz ochrony danych osobowych, przepisów ppoż. i BHP.
   Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i pełnię praw publicznych.
   Nie prowadzenie przez kandydata lub jego krewnych w linii prostej działalności konkurencyjnej wobec SM „Krasińskiego” (oraz rodzącej sytuację konfliktu
  interesów) lub rezygnacja z dotychczasowej działalności kandydata.
   Dobra znajomość obsługi komputera.

  Zainteresowania osobiste: proszę podać jakie.

  Wymagania pożądane:

  1. Ogólna znajomość współczesnych koncepcji zarządzania w organizacjach oraz znajomość zasad komunikacji społecznej;
  2. Dodatkowe kursy i uprawnienia mogące wnieść wartość dodaną do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu w Spółdzielni Mieszkaniowej;
  3. Znajomość zasad nadzoru spółdzielczego, lustracji i kontroli finansowej;

  Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o pracę, życiorys (CV ze zdjęciem) , list motywacyjny, informacja o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres e-mail).
  2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  3. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych.


  4. Oświadczenie o niekaralności.
  5. Oświadczenie o nie prowadzeniu przeciw kandydatowi postępowań karno-skarbowych przez uprawnione organy lub Sąd.
  6. Klauzulę o treści : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.”

  Oferujemy pracę na pełnym etacie umowa o pracę lub na 1/2 etatu wg oddzielnych ustaleń.

  Tryb zgłaszania ofert

  Oferty należy składać w terminie do dnia 15 Lutego 2020 r. do godziny 14:00. w sekretariacie Spółdzielni w pok. Nr 7, w godz. od 800 do 1400 na adres : Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krasińskiego”, ul. Krasińskiego 3A ; 38- 300 Gorlice z dopiskiem „II edycja postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Zarządu, nie otwierać”.

  W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu zgłoszenia do Spółdzielni, a nie data stempla pocztowego.

  Niezbędne informacje można uzyskać w administracji Spółdzielni pok. nr 7 (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania) lub telefonicznie dzwoniąc na nr 533 895 572 lub 533 880 172, albo na stronie internetowej www.spolkras.pl
  Po wstępnej ocenie złożonych ofert na rozmowy kwalifikacyjne, będą zapraszani kandydaci najlepiej spełniający powyższe warunki.
  Dysponujemy miejscem na Twoją Reklamę przy ul. Krasińskiego 3 A
  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr. tel. 533880172

   lokal

  Strona 4 z 24 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
  ULUBIONE I STARTOWA
  WALNE 2021

  MATERIAŁY NA WALNE ZDALNE!

  2021

  tu możesz pobrać

  Zaproszenie

  Regulamin!

  Karta do głosowania

  Oświadczenie

  RODO

  Uchwala Nr 2

  Uchwala Nr 2
  UNIQA

  Najlepsze Ubezpieczenia

  UNIQA

  AGENT UBEZPIECZENIOWY

  Lucyna Ziółkowska

  ul. Wróblewskiego 10

  tel.(0-18) 352-22-95

  ul. Łokietka 34

  tel. (18) 352-63-59

  Gdzie jesteśmy:

  MAPA!

  UNIQA!

  Najlepszy Portal

  ABC