Strona Główna · Kategorie Newsów Września 22 2023 15:55:12
Nawigacja
Strona Główna
Kategorie Newsów
Kontakt
Galeria
Szukaj
Web Statistics

Oferta dla wspólnot

Skład Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Komunikaty

KOMUNIKATY

Regulaminy są w trakcie moderniacji i mogą być nieaktualne
 • REGULAMIN C.O-obowiązuje 1.01.2023- NEW
 • Regulamin Udostępniania Dokumentów
 • Regulamin Miejsc Postojowych- NEW
 • Regulamin Zlecania Usług i dostaw obcym wykonawcą- NEW
 • Regulamin Funduszu Społecznego- NEW
 • REGULAMIN Zużycia Wody
 • REGULAMIN Rady Nadzorczej
 • REGULAMIN Zlecania usług
 • Regulamin Porządku Domowego
 • Regulamin Pomieszczeń
 • Obwieszczenie monitoring.
 • STATUT

  STATUT

 • (NEW) STATUT 12.09.2022
 • DRUKI

  Szkody należy zgłaszać na adres:

  UNIQA TU. S.A.

  Serwis do Likwidacji Szkody

  Na stronie internetowej: www.uniqa.pl wejdź w zakładkę:

 • SZKODY ROSZCZENIA
 • Wybierz kategorię ubezpieczeń DOM MIESZKANIE i kliknij ZGŁOŚ ZDARZENIE
 • następnie wybierz kategorie UBEZPIECZENIE PRZY CZYNSZU LOKATORA i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Lub

  TELEFONICZNIE

  Dla złaszajacych Szkodę:

  42 63 44 844

  Od miesiaca marca 2011 Polisa stała o Nr 640-A 111 962

  Uniqa!

  Uniqa!

  Uniqa!

  Wniosek o remont!

  Formularz zgłoszenia zgonu uprawnionego

  Zmiana wysokości metrów sześciennych wody

  Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia

  Deklaracja przyjęcia w poczet członków

  Wniosk o montaż klimatyzacji

 • Przetargi

  Przetargi!

  Przepisy Spółdzielcze
 • Prawo Spółdzielcze
 • Nowa Ustawa o Spółdzielniach
 • Wynik Przetargów

  Wynik!

  Fotki z Naszego Osiedla
  Parking przed blokiem nr 17
  Parking przed blokiem nr 17
  SM KRASINSKIEGO
  TVG

  Gorlice

  Spółdzielnie

  Mlodych

  Malopolska

  Zmiana ceny za wodę ścieki

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach wystąpiło o zatwierdzenie przez Radę Miasta Gorlice nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Gminy w terminie do 45 dni od daty przedłożenia wniosku o zatwierdzenie. Uprzednio wójt (burmistrz, prezydent miasta) sprawdza, czy taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy i weryfikuje koszty związane ze świadczeniem usług pod względem celowości ich ponoszenia. W tym celu Zarządzeniem Burmistrza została powołana Komisja ds. weryfikacji wniosku taryfowego.
  W wyniku przeprowadzonego sprawdzenia wniosku stwierdzono jego zgodność z przepisami ustawy oraz uznano celowość poniesienia przez przedsiębiorstwo wykazanych kosztów działalności. Wzrost cen dla usługi odprowadzania ścieków spowodowany jest wzrostem kosztów na tej działalności, w tym dużymi zmianami cen energii elektrycznej oraz środków chemicznych używanych w oczyszczalni ścieków, a także kosztami odpisów amortyzacyjnych i podatków, które stanowią określony procent od wartości sieci i urządzeń.
  Uchwałą Nr 424/XLVII/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. Rada Miasta Gorlice dokonała zatwierdzenia taryf, które obowiązywać będą od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2011 r. Ceny i stawki opłat w taryfach, kształtują się następująco:
  Nowa Uchwała Rady Miasta

  W Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 786 Poz. 6219 ogłoszona została Uchwała Nr 375/XLII/2009 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych nie wymienionych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

  Uchwała Nr 375/XLII/2009 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 września 2009 r.
  w sprawie: zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych nie wymienionych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  Na podstawie art. 14 ust. 6 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 1473 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 2 Ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62 poz. 718 z późn. zm.) Rada Miasta Gorlice uchwała, co następuje:

  § 1
  Na terenie miasta Gorlice wprowadza się zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w następujących miejscach publicznych:
  1. na terenach rekreacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży,
  2. w pomieszczeniach wspólnych budynków wielorodzinnych, w szczególności na klatkach schodowych, w ciągach komunikacyjnych, w piwnicach, na strychach, w garażach podziemnych, pralniach, suszarniach, bramach oraz na posesjach wokół tych budynków, w szczególności na dziedzińcach, podwórkach i ławkach - z wyłączeniem posesji i budynków prywatnych.
  3. na parkingach,
  4. na terenach przyległych do miejsc sprzedaży napojów alkoholowych poza miejscami do tego wyznaczonymi,
  5. na kąpieliskach i plażach oraz nabrzeżach rzek Ropa i Sękówka oraz potoków przepływających przez miasto Gorlice, w pasie o szerokości 30 m licząc od brzegu rzeki lub potoku,
  6. na cmentarzach i w miejscach upamiętniających ważne wydarzenia historyczne.

  § 2
  Zakaz o którym mowa w § 1 nie obowiązuje w razie wydania przez właściwy organ okresowego zezwolenia na sprzedaż lub podawanie i spożywanie napojów alkoholowych w danym miejscu.

  § 3
  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice.

  § 4
  Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

  Przewodniczący Rady Miasta Gorlice: B. Musiał

  A P E L D O L U D Z I D O B R E J W O L I


  /Przeczytaj i pomyśl, to nic nie kosztuje !/

  Odpowiadając na apel posłów Andrzeja Czerwińskiego i Witolda Kochana,
  Stowarzyszenie „PARTNER DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” w Gorlicach, (www.stowpartner.yoyo.pl) przekazuje 1 000 zł na zakup Bezkontaktowego Oftalmoskopu Chirurgicznego na wyposażenie Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Gorlicach.

  Przekazane środki finansowe pochodzą ze zbiórki z odpisów 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych w 2009 r.(podatek należny za 2008 r.).
  1 %  Bezkontaktowy Oftalmoskop Chirurgiczny stosowany jest w chirurgii okulistycznej i obejmuje grupę skomplikowanych i trudnych technicznie operacji wykonywanych w najcięższych urazach oczu, krwotokach do wnętrza gałki ocznej i zaawansowanych postaciach retinopatii cukrzycowej oraz odwarstwieniach siatkówki, nie poddających się leczeniu klasycznemu.
  Operacje takie wykonywane są jedynie w największych ośrodkach klinicznych, m.in. w Krakowie i Katowicach. Czas oczekiwania na pilne operacje jest bardzo długi.

  Równocześnie wszystkim darczyńcom, którzy wpłacili na nasze konto środki finansowe z odpisu 1% od podatku dochodowego, tą drogą serdecznie dziękujemy. Państwa postawa jest godna wysokiego uznania a zaufanie jakim nas obdarzyliście przyniesie naszemu środowisku oczekiwane korzyści.

  Strona 27 z 27 << < 24 25 26 27
  ULUBIONE I STARTOWA
  SZYBKI KONTAKT Ciepłowniczy
  tel. 18 353 88 41
  RODO

  RODO

 • Klauzula dla Członków
 • Klauzula dla kontrahentów
 • Zgłaszanie Awarii

  Zgłaszanie Awarii!

  UNIQA

  Najlepsze Ubezpieczenia

  UNIQA

  AGENT UBEZPIECZENIOWY

  Lucyna Ziółkowska

  ul. Wróblewskiego 10

  tel.(0-18) 352-22-95

  ul. Łokietka 34

  tel. (18) 352-63-59

  Gdzie jesteśmy:

  MAPA!

  UNIQA!

  Firmy
  W budynku Administracji znajduja się 2 firmy takie jak:

  POSTMAN!

  Gabinet psychologa